Drugie Krajowe

Warsztaty Kompatybilności

Elektromagnetycznej

WARSZTATY EMC – WROCŁAW 2000Organizatorzy:
 
 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI
I AKUSTYKI
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI 
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
 

 
 

Wrocław 11 – 13.10.2000

http://www.zr.ita.pwr.wroc.pl/emc


 
 
WARSZTATY EMC – WROCŁAW 2000

 

PROGRAM GODZINOWY format ACROBAT (.pdf)
 

Dzień I (środa)

Wykład plenarny

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń, systemów i instalacji

Podstawowe pojęcia i definicje. Naturalne pola elektromagnetyczne, pola wytwarzane celowo oraz pola stanowiące produkt uboczny technicznej działalności człowieka. Sposoby ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Widmo elektromagnetyczne. Planowanie i prawidłowa eksploatacja widma.

Wykłady tematyczne

Kompatybilność elektromagnetyczna w inteligentnym budynku

Inteligentny budynek
Podstawowe pojęcia i definicje. Wymagania, standardy i przeznaczenie. Przykłady realizacji.

Instalacje inteligentnego budynku
Charakterystyka typowych instalacji w inteligentnym budynku. Wymagania.

Zagrożenia elektromagnetyczne systemów i instalacji inteligentnego budynku
Rodzaje narażeń i ich parametry. Drogi przenikania zakłóceń. Zakłócenia w instalacjach inteligentnego budynku.

Zasady montażu instalacji inteligentnego budynku
Podstawowe zasady. Normy i zalecenia. Wymagania. Przykładowe instalacje.

Metodologia sprawdzania kompatybilności elektromagnetycznej w inteligentnym budynku
Parametry podlegające kontroli. Metodologia badań. Aparatura kontrolno pomiarowa.


Gospodarka widmem elektromagnetycznym

Podstawy gospodarki widmem elektromagnetycznym
Podstawowe pojęcia i definicje. Regulamin Radiokomunikacyjny. Tablice częstotliwości.

Organizacje międzynarodowe zajmujące się gospodarką widmem
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU i jego agendy. CEPT, ERC i grupy robocze. Cele i podstawy działania. Wyniki prac.

Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-2000
Agenda na WRC-2000. Wspólne propozycje krajów CEPT. Ustalenia konferencji. Wstępna agenda na rok 2003.

Unia Europejska a gospodarka widmem
Działalność Komisji Europejskiej. Polityka Unii. Zielone Księgi dotyczące kwestii widmowych.

Polityka resortu łączności w dziedzinie gospodarki widmem
Podstawy prawne gospodarki widmem. Akty prawne, rozporządzenia i zarządzenia. Polska Tablica Częstotliwości.

Prezentacje firmowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa do badania parametrów użytkowych instalacji w inteligentnym budynku oraz ich kompatybilności elektromagnetycznej. Aparatura do monitorowania widma częstotliwości radiowych.

Dzień II (czwartek)

Kompatybilność elektromagnetyczna w inteligentnym budynku

Instalacje zasilające
Zakłócenia w instalacjach zasilających. Metody ich pomiaru i eliminacji.

Instalacje odgromowe
Typy instalacji odgromowych. Zakłócenia w nich występujące. Metody ich pomiaru.

Instalacje uziemiające
Zakłócenia powodowane przez instalacje uziemiające. Metody ich pomiaru. Metody eliminacji zagrożeń.

Instalacje sygnałowe
Zakłócenia powodowane w instalacjach sygnałowych. Metody pomiaru zakłóceń emitowanych do środowiska. Metody eliminacji niepożądanych emisji.

Ekranowanie pomieszczeń
Sposoby ekranowania. Metody pomiaru. Aparatura pomiarowa.

Zagrożenia powodowane wyładowaniami elektrostatycznymi
Fizyka zjawiska wyładowania elektrostatycznego. Zagrożenia. Poziomy narażeń.

Pomiar odporności na wyładowania elektrostatyczne i metody zabezpieczania
Metodologia pomiaru odporności. Aparatura pomiarowa. Metody zabezpieczeń i elementy zabezpieczające.Gospodarka widmem elektromagnetycznym

Polityka koordynacji międzynarodowej w polskiej administracji łączności
Cele i sposoby koordynacji. Aspekty prawne. Osiągnięcia i dokonania administracji w tej dziedzinie. Plany na przyszłość.

Metody obliczeń propagacyjnych w gospodarce widmem
Metody stosowane przy planowaniu sieci i systemów radiokomunikacyjnych. Metody używane w procesie koordynacji transgranicznej.

Międzynarodowa koordynacja systemów radiofonicznych
Metodyka koordynacji. Specyfika radiofonii. Obliczenia koordynacyjne. Normy i porozumienia międzynarodowe.

Międzynarodowa koordynacja systemów telewizyjnych
Metodyka koordynacji. Specyfika telewizji. Obliczenia koordynacyjne. Normy i porozumienia międzynarodowe.

Koordynacja transgraniczna systemów radiokomunikacji ruchowej lądowej
Metodyka koordynacji. Specyfika systemów RRL. Obliczenia koordynacyjne. Normy i porozumienia międzynarodowe.

Międzynarodowa koordynacja systemów radiokomunikacji satelitarnej
Metodyka koordynacji. Specyfika służb FSS i MSS. Obliczenia koordynacyjne. Porozumienia międzynarodowe.

Koordynacja transgraniczna systemów służby stałej lądowej
Metodyka koordynacji. Specyfika służby FS. Obliczenia koordynacyjne. Normy i porozumienia międzynarodowe.

Prezentacje firmowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa. Elementy zabezpieczające. Przykłady zabezpieczeń instalacji inteligentnego budynku. Systemy do monitorowania widma częstotliwości radiowych.

Dzień III (piątek)

Kompatybilność elektromagnetyczna w inteligentnym budynku

Prezentacje laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej
Przedstawione zostaną możliwości pomiarowe wiodących krajowych laboratoriów prowadzących badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowane będzie posiadane wyposażenie i zakresy akredytacji.

Gospodarka widmem elektromagnetycznym

Prezentacje ośrodków naukowo-badawczych i administracji państwowej w dziedzinie tworzenia i wykorzystywania programów wspomagających gospodarkę widmem elektromagnetycznym
Zaprezentowane będą narzędzia programowe służące do analizy widma elektromagnetycznego i koordynacji międzynarodowej systemów radiokomunikacyjnych. Na przykładach pokazane będą możliwości obliczeniowe.