Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego

W trakcie VIII Krajowych Warsztatów EMC zaplanowano zorganizowanie porównań międzylaboratoryjnych (ILC/PT) w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Pomiary odbędą się w czwartek 12 maja 2011 roku od godziny 10:00 do godziny 14:00. Szczegóły dotyczące organizacji pomiarów oraz ich miejsca zostaną podane przez koordynatora podczas sesji "Badania międzylaboratoryjne - informacje wstępne" (czwartek 12 maja 2011, 8:30 - 9:00).

Do udziału w programie ILC/PT zapraszamy akredytowane laboratoria badawcze oraz laboratoria przygotowujące się do akredytacji i mogące wykazać się wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/PN 17025.
Przedmiotem pomiarów będzie natężenie składowej elektrycznej PEM w wyznaczonych punktach przestrzeni. Źródłem PEM będzie nadawczy układ testowy z anteną prętową pracującą w paśmie fal radiowych. Ocena biegłości będzie prowadzona na podstawie wskaźnika "z", a każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa z analizą wyników własnych oraz ogólne strawozdanie z porównań.


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia  (, )  oraz uzyskanie akceptacji od koordynatora programu.
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w ILC/PT jest płatny. Koszt udziału w ILP/PT dla jednego zespołu pomiarowego, złożononego z nie więcej niż 2 osób, wynosi 150zł. Opłatę prosimy dokonywać dopiero po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia.


Wszelkie pytania, uwagi i wnioski prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora dra inż. Pawła Bieńkowskiego (pawel.bienkowski@pwr.wroc.pl, tel. 071-320-30-87).



Regulamin porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości ILC/PT/LWIMP/2/B/11 organizowanych przez LWiMP i Katedrę Radiokomunikacji i Teleinformatyki ITTA PWr,
Wrocław 11-13.05.2011

 1. Uczestnikami ILC/PT/LWIMP/2/B/11 mogą być przedstawiciele Laboratoriów Badawczych akredytowanych w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych lub laboratoria nieakredytowane, ale posiadające wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/PN-17025. Uczestnicy dostarczą numer akredytacji lub kopie certyfikatu. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w ILC/PT decyduje koordynator (ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).
 2. Warunkiem uczestnictwa w ILC/PT/LWIMP/2/B/11 jest jednoczesny udział członków zespołu pomiarowego w VIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej i wniesienie opłaty za udział zespołu pomiarowego w ILC/PT/LWIMP/2/B/11.
 3. Udział w ILC/PT/LWIMP/2/B/11 jest płatny. Opłata wynosi 150zł za każdy zgłoszony zespół pomiarowy niezależnie od opłaty konferencyjnej (Laboratorium może np. zgłosić dwa zespoły pomiarowe z dwoma różnymi miernikami).
 4. Celem przeprowadzenia porównania międzylaboratoryjnego jest ocena kompetencji i zdolności do prowadzenia badań laboratoriów biorących udział w programie.
 5. Porównanie międzylaboratoryjne przeprowadzone będą w zakresie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
 6. Porównania przeprowadzone zostaną zgodnie z wymogami Przewodnika ISO/IEC 43: "Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne" [1], a ocena biegłości laboratorium wykonane zostanie zgodnie z wytycznymi dokumentu DA-05 PCA.

 7. ILC/PT przeprowadzone zostaną z zachowaniem zasady poufności - poszczególni uczestnicy otrzymają oznaczenia kodowe. Lista uczestników i oznaczenia kodowe będą poufne i znane tylko Organizatorowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wyników ILC/PT w celach naukowo-badawczych (w tym publikacje) przy zachowaniu pełnej anonimowości uczestników. Istnieje możliwość podania nazwy uczestnika w publikacjach (bez odniesienia do numeru kodowego) w przypadku indywidualnej zgody wyrażonej pisemnie przez uczestnika.
 9. Każdy z uczestników ILC/PT otrzyma Raport z porównań międzylaboratoryjnych w terminie do 15.09.2011. Raport zawierać będzie wyniki pomiarów oraz ocenę wyników wszystkich uczestników. Indywidualną informację o numerze kodowym nadanym uczestnikowi zawierać będzie Certyfikat uczestnictwa w ILC/PT.

 10. Ocena biegłości laboratorium przeprowadzona zostanie na podstawie wskaźnika z [1].
 11. Na podstawie wiedzy i doświadczeń organizatora oraz zaleceń zawartych w [1] ILC/PT przeprowadzone zostanie według scenariusza pn. "Program porównywania wyników" (p.4.2 [1]), który polega na niezależnym pomiarze obiektu badań przez wszystkich uczestników.
 12. Przedmiotem pomiarów będzie składowa elektryczna natężenia pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadawczy układ testowy na co najmniej jednej częstotliwości radiowej. Pomiary będą odbywały się w pionach i punktach pomiarowych wyznaczonych przez organizatora. Pomiary będą prowadzone w przestrzeni 0,2-2m nad powierzchnią terenu i nie będą wymagały od uczestników stosowania specjalistycznego sprzętu wysokościowego ani innych zabezpieczeń.
 13. Uczestnicy wykonują pomiary własnym sprzętem pomiarowym. Sprzęt powinien posiadać aktualne świadectwo kontroli metrologicznej, którego kopię uczestnik dostarczy organizatorowi.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pomiarowy uczestników.
 15. Zgłoszenie udziału w ILC/PT oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Koordynator ILC/PT/LWIMP/2/B/11 dr inż. Paweł Bieńkowski



[1] Przewodnik ISO/IEC 43: "Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne"


2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011